תקנון אתר

  Sharing-HR

 משתפים ומגייסים ברשת

 גולשים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר Sharing-HR, רשת חברתית מקצועית המיועדת למנהלי משאבי אנוש והעוסקים בגיוס בארגונים, ובמרכזה, בניית מאגר מועמדים לעבודה אשר נוצר על ידי ועבור המשתמשים באתר.

את קורות החיים של המועמדים ניתן לצרף למאגר רק לאחר שהמשתמש קיבל את הסכמת המועמד לכך והובא לידיעתו כי פרטיו יהיו חשופים למשתמשי הקהילה.

החברות באתר הינה ללא עלות , (נתון לשינוי בהודעה מוקדמת) המנוי הוא אישי לכל ארגון  ואינו ניתן להעברה. במידה ומתבצע גיוס מועמד/ת מתוך המאגר ,יש להעביר תשלום חד פעמי וסמלי על בסיס אמון של 1000 ש"ח + מע"מ לאחר שני חודשי עבודה של המועמד .

 לפניכם תקנון האתר. הגישה אל האתר והשימוש בו מבטאים את הסכמתכם לתנאי התקנון שלהלן.

 1. כללי

 1.1     כללי תקנון זה נועדו להסדיר את כללי הגלישה והשימוש באתר www.sharing-hr.co.il  להלן: "האתר". בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

 1.2      תקנון זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין כל אדם המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש") ובין האתר בהקשר עם אתר האינטרנט Sharing-HR, והוא מחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בהקשר לאתר אינטרנט זה.

 1.3      גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים ו/או מנהליים המבוססים או הקשורים בתקנון זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

 1.4      במקרה של סתירה או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין שהוא, לרבות מקישורים לאתרים אחרים, דפי אינטרנט ו/או שירותים אחרים המופעים באתר ו/או באמצעותו, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 1.5      אם ייקבע שחלק כלשהו מתקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראת כל חוק, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

 1.6      ויתר האתר על זכות הניתנת לו עפ"י תקנון זה במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות עפ"י תקנון זה ו/או על פי דין.

 1.7      בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט במחוז תל-אביב – יפו, אשר ידון על פי חוקי מדינת ישראל.

 2. תנאי התקשרות

 2.1      כאמור לעיל, אתר Sharing-HR שומר על זכותו לגבות תשלום עבור השימוש באתר וקביעת דמי מנוי לתקופה חצי שנתית או שנתית, לפי בחירת המשתמשים. המנוי הינו אישי לכל ארגון ואינו ניתן להעברה.

2.2.         כל משתמש מצהיר כי ידוע לו שהמחירים המצוינים בהזמנה עליה חתם (הוא או כל נציג אחר מטעם הארגון) הם המחירים שקובעים לכל עניין ודבר, לא יהיה כך תוקף לסיכום בעל פה שיעשה משתמש ו/או כל אדם אחר מטעם המשתמש ו/או ארגונו עם אתר Sharing-HR ו/או עם מי מנציגיו.

2.3          כל משתמש מצהיר כי ידוע לו שיחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהזמנה עליה חתם (הוא או כל נציג אחר מטעם הארגון), גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההזמנה ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההזמנה.

2.4          כל משתמש מצהיר כי ידוע לו כי אף אם יהיה פער בין תקופת השירות כהגדרתה בטופס ההזמנה לבין התקופה בה השתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שאינה תלויה באתר Sharing-HR, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור מלוא תקופת השירות כהגדרתה בטופס ההזמנה.

2.5          כל משתמש מצהיר כי ידוע לו כי במידה ויפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או לא יעמוד בתשלום כלשהו מתשלומיו על פי המפורט בטופס ההזמנה, הדבר יהווה הפרה יסודית של הסכם ההזמנה ואתר Sharing-HR יהיה רשאי להפסיק את החברות של המשתמש באתר, כולו או מקצתו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לו על פי כל דין ו/או טופס ההזמנה ו/או התקנון.

2.6          כל משתמש מצהיר כי במקרה של הפסקת החברות של המשתמש בשל האמור בסעיף 2.5 לעיל, עדיין יהיה מחויב בתשלום עבור מלוא תקופת השירות כהגדרתה בטופס ההזמנה ולא יוחזר לו התשלום עבור תקופת השירות עליה שילם ולא נוצלה בפועל בשל הפסקת חברותו.

2.7          משתמש שלא יעמוד בתנאי התשלום אשר נקבעו עימו בטופס ההתקשרות יחויב לפצות את אתר Sharing-HR בגין הוצאותיו עבור גביית התשלום עד להסדרת התשלום במלואו.

2.8          כל עוד ניתן השירות ע"י אתר Sharing-HR, המשתמש אינו רשאי להודיע על רצונו בהפסקת השירות ו/או צמצום השירות המופיע בהזמנה עליה חתם (הוא או כל נציג אחר מטעם הארגון).

2.9          על אף האמור לעיל, משתמש שיגיש בקשה בכתב לאתר Sharing-HR, אתר Sharing-HR יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להקפיא את תקופת השירות לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים, ובלבד שלא נמצא משתמש אחר מהארגון (שהינו איש משאבי אנוש בארגון) אשר יכול לעשות שימוש בשירות, בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.10       אתר Sharing-HR רשאי, מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את מחירי דמי המנוי. על אף האמור, לא ניתן יהיה לשנות את המחיר עליו הוסכם בטופס ההזמנה, למשך תקופת השירות עליה הוסכם בטופס ההזמנה, כאמור בסעיף 2.2. לעיל.

 3. תנאי השימוש ואיסור על שימוש בלתי חוקי

 3.1      האתר מכיל, בין היתר, תכנים, קבצים, סרטונים, אנימציות, פלאשים, או תמונות שנועדו לשרת את המשתמשים. בחלק או בכל התכנים יתאפשר למשתמשים להעביר הודעות, מסרים, פרטים או מידע כלשהו בין המשתמשים ו/או עם בעלי האתר.

 3.2      חל איסור מוחלט על המשתמשים לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי כללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה ובחוקי מדינת ישראל.

 3.3      חל איסור מוחלט על המשתמשים להזין מידע ו/או לקשר לכל אתר המכיל מידע פורנוגרפי, תועבה, ניבול פה, השמצה, לשון הרע, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה, מידע המעודד לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או כל מידע המנוגד לחוק, או שפרסומו מנוגד לחוק או תוכן המעודד אחד מאלה, לרבות כזה המעודד פעילות המנוגדת לחוק.

 3.4      בין השאר ולמען הדוגמא בלבד, נאסר על המשתמשים לעשות שימוש פוגע ו/או לפרסם באתר תכנים כדלקמן:

 • הגבלה או מניעת שימוש והנאה של משתמש אחר באתר.
 • לפרסם כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
 • לפרסם כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
 • זיוף ו/או מחיקה של אזכור פרטי מחבר, הודעות משפטיות, או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים, כתבות, ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר לאתר.
 • לפרסם כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • לפרסם כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • לפרסם ו/או להחדיר כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) או כל קובץ העשוי לפגוע להזיק, לשנות או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו, הסכמתו, קבצים לא תקינים או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית העלולים לגרום לנזק או לפגום בפעולתו של מחשב אחר.
 • לפרסם סיסמאות, שמות משתמשים ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • לפרסם כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • לפרסם כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
 • לפרסם כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
 • לפרסם כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • לפרסם כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 • לפרסם כל תוכן העלול להטעות צרכן.
 • לפרסם כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי.
 • לפרסם ו/או להציע מכר של טובין ו/או שירותים למטרות מסחריות.
 • לערוך ו/או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
 • לפרסם כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתתפי האתר Sharing-HR בפרט.
 • לפרסם כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 3.5      כל משתמש מצהיר ומאשר כי ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש בלתי חוקי שלו באתר, ו/או קישור, הצגה או פרסום של מידע שנעשו על ידו, ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 3.6      האתר שומר לעצמו את הזכות לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע המופיעים באתר ובכלל זאת כל תוכן פוגע ו/או מפר תנאי תקנון זה. בנוסף, ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה, רשאי האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או שלוחיו, להסיר פרסומים ולשנות סיווגים אשר להערכתם ועל פי שיקול דעתם יש בהם משום הטעיה של ציבור המשתמשים באתר.

 יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר וגם אם יערוך בדיקות בתכנים הנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור ו/או כי יספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתתפי האתר.

 3.7      מבלי לפגוע באמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק קורות חיים של מועמדים לעבודה, ככל שיתברר כי לא ניתנה הסכמתם להעלאת פרטיהם לאתר. בנוסף, ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה, רשאי האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או שלוחיו, להסיר מידע ו/או לשנות סיווגים בקורות חיים שיועלו לאתר, אשר להערכתם ועל פי שיקול דעתם יש בהם משום הטעיה של ציבור המשתמשים באתר.

 יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הסכמת המועמדים לעבודה להעלות את פרטיהם לאתר, אלא הדבר הינו באחריות המשתמש אשר עשה כן, ו/או אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים אשר כלולים בקורות חיים של מועמדים לעבודה שיועלו לאתר ו/או על המועמדים עצמם, וגם אם יערוך בדיקות בתכנים הנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור ו/או כי יספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתתפי האתר.

 3.8      האתר אינו אחראי בגין פרסום תכנים כאמור לעיל ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור לעיל, לרבות אך לא רק, פגיעה ברגשות המשתמשים ו/או פרסום תכנים הנראים למשתמשים מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור. אין לאתר כאמור כל אחריות על תוכנם של תכנים אלו.

 4. השימוש למטרות אישיות בלבד

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ופרטי ולא-מסחרי. אין להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוב'. בכלל זה, נאסר על המשתמשים להעתיק, להפיץ, להציג, לשדר, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, לבצע שינויים, ליצור עבודות נגזרות, למכור מוצר ו/או שירות ו/או מידע כלשהו שמקורו באתר ו/או למכור פריט מפרטי המידע ו/או התוכנה שמקורם באתר ו/או להעביר אותם, כולם או חלקם, לידי צד שלישי כלשהו.

5. זכויות יוצרים

 5.1      בתנאים אלה, המונח "מידע" כולל בחובו גם את הגדרת האתר, אופן השימוש בו ו/או מטרותיו, רישום מכל מין וסוג שהוא, לרבות טקסטים (ובכלל זה קורות חיים), בלוג של האתר ו/או בעלי האתר, תוכנות, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (אנימציה), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי/מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (אייקון).

 5.2      כל המידע המופיע באתר, לרבות המידע המופיע במאגרים ו/או בלוחות השיתוף באתר, הינו בבעלות האתר ו/או בעלי האתר ו/או של יוצרים אחרים, ו/או הינו כפוף לזכויות יוצרים של האתר ו/או בעלי האתר ו/או של יוצרים אחרים, וכל הזכויות שמורות להם.

 5.3      הגדרת האתר, אופן השימוש בו ו/או מטרותיו, לרבות אופן בניית המאגר של המועמדים לעבודה, הינם בבעלות האתר ו/או בעלי האתר, ו/או הינו כפוף לזכויות יוצרים של האתר ו/או בעלי האתר, וכל הזכויות שמורות להם.

 5.4      הדומיין, כתובת האתר, לוגו האתר, עיצובו, סיסמת הפרסום של האתר (סלוגן) – "משתפים ומגייסים ברשת" וכן שמות אחרים של מוצרי ו/או שירותי האתר הינם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של האתר ו/או של בעלי האתר ו/או של יוצרים אחרים וכל הזכויות שמורות להם.

 5.5      מבלי לפגוע באמור לעיל, כל המידע כאמור לעיל (לרבות בסעיפים 5.1-5.4 הנ"ל), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, קניין רוחני ו/או כל דין או זכות אחרת.

 5.6      המשתמשים באתר יהיו רשאים להשתמש במידע אך ורק על פי הרשאה מפורשת של האתר או המפרסם.

 5.7      המשתמשים מתחייבים שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של האתר או המפרסם.

 5.8      המשתמשים מתחייבים שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל מין וסוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של מידע מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור או להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע מהאתר.

 5.9      המשתמשים מתחייבים שלא להציג מידע מהאתר בתוך מסגרת (פריים), גלויה או סמויה. המשתמשים מתחייבים שלא להציג תכנים בכל דרך שהיא – ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 5.10  כל משתמש מצהיר ומאשר כי מידע שנמסר ו/או הוצג על ידו באתר הינו בבעלותו ו/או כי הינו בעל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למסרם לפרסום. אם המשתמש אינו היוצר או בעל הזכויות במידע שמסר ו/או הוצג על ידו, הרי שהוא מצהיר ומאשר כי הינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש, לרבות העלאת קורות חיים של מועמדים לעבודה. כל משתמש מצהיר ומאשר כי לא יפרסם מידע ו/או יעלה קורות חיים של מועמד לעבודה אשר הינו תחת תקופת התקשרות/התחייבות לחברת השמה.

 5.11  בעניין זה, כל משתמש מצהיר ומאשר כי מידע שנמסר ו/או הוצג על ידו באתר מקנה לאתר ו/או לבעלי האתר, רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, לשנות ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בכל מקום שהוא, לרבות באתר, בדברי דפוס (בכלל זה מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיוב'), במדיות דיגיטליות (בכלל זה אתרי אינטרנט נוספים, ארכיבים דיגיטליים וכיוב') ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת (בכלל זה תקשורת חוטית, אלחוטית, סלולארית, כבלים, לויין וכיוב').

 המזמין מתחייב שלא להעביר פרטים ולא לעשות כל שימוש בעובד אשר הופנה למזמין על ידי חברת השמה, אם המזמין בחר שלא להעסיקו, ובמיוחד שלא להפנות אותו ו/או לקשר בינו ו/או להעסיקו במישרין או בעקיפין אצל צד שלישי כלשהו. במידה ונעשה שימוש כלשהו בעובד כאמור, יחשב הדבר כהעסקתו של אותו עובד על ידי המזמין, בגינה ישלם המזמין דמי שירות כאמור בסעיף  3 לעיל.

 5.12  האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, יהיו רשאים לשלוח למשתמשים מידע בדבר שירותיהם, וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהם עצמם יפרסמו ובין אם מידע שיתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

6. קישורים למפרסמים ובאנרים באתר

 6.1      אתר Sharing-HR עשוי להכיל קישורים ובאנרים לאתרים אחרים ברשת.

 6.2      אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני.

 6.3      אין לאתר שליטה על אתרים אלה ואין האתר ו/או בעלי האתר אחראים בכל צורה שהיא על התוכן המופיע בהם. הכללת הקישורים והבאנרים באתר אין בה משום אישור לחומר המופיע בהם ואין בה כדי להעיד על קשר כלשהו בין אתר Sharing-HR לאתרים המפרסמים.

 6.4      מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, האתר ו/או בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים שמופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש או קישור הקייימים באתר, ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים ע"י צדדים אחרים.

 7. הגבלת אחריות

 7.1      המידע, התוכנות, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס.

 7.2      האתר רשאי בכל עת להכניס שיפורים ושינויים בתכנים, בעמודים, בממשקים הגראפיים ובעיצוב האתר.

 7.3      אין באמור בתקנון זה ו/או באתר משום מצג מצד האתר בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי.

 7.4      אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהם, לרבות החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים. לצורך כך, כל משתמש מאשר כי יתייעץ עם בעל מקצוע מתאים כל מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו.

 7.5      כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים למשתמשים כמות שהם (AS IS) בלא כל התחייבות. הגישה אל האתר והשימוש בו הינם על אחריות המשתמשים ועליהם בלבד, ולא תעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או בעלי האתר בגין תכונות השימוש, איכות המידע, תרומתו למשתמש, המגבלות ו/או התגובות שיעורר השימוש באתר.

 7.6      האתר לא ישא כלל באחריות לגבי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ועוד.

 7.7      האתר אינו מתחייב כי השירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, או כי יתקיימו בבטחה וללא טעויות, או כי יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר ו/או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בכלל זה, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיו.

 7.8      בשום מקרה לא תחול על האתר אחריות כלשהי בגין כל הוצאה, עגמת נפש, הפסד ו/או נזק, ישיר או עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג שהוא, לרבות דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים ו/או נזק לחומרה, תוכנה ו/או מערכות מחשב הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, דיני נזיקין ו/או כל דין אחר, אפילו אם נודע לאתר או למי מספקיו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

 7.9      כל משתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר, בעלי האתר, עובדיו, מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלישי המשתף עימם פעולה, בכלל זה בכל הקשור לאתר, תכניו, הוראותיו, תנאיו, ניהולו וכיוב'.

 7.10  אם משתמש אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או אחד מתנאי השימוש ו/או תקנון זה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הינו הפסקת השימוש באתר. יודגש, כי המשתמש לא יהיה זכאי להחזר דמי המנוי, היה ויבחר להפסיק את השימוש באתר מכל סיבה שהיא, אלא הדבר יהיה נתון לשיקול דעת של האתר ו/או בעלי האתר.

 8. שיפוי

 כאמור לעיל ולמען הבהר ספק, כל משתמש מצהיר ומאשר כי הינו מתחייב לשפות את האתר, בעלי האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – בכלל זה שכ"ט עו"ד לרבות מע"מ והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש באתר.

 בנוסף, כל משתמש מצהיר ומאשר כי הינו מתחייב לשפות את האתר, בעלי האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו, בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו ו/או הוצגו על ידו באתר או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 9. אחריות לקוד משתמש

 האתר אינו מתחייב לשמור את שם המשתמש או הסיסמא של גולשי האתר. אם המשתמש איבד, שכח או מכל סיבה אין באפשרותו להיכנס לאתר בשל נתוני כניסה שגויים, האחריות הינה על המשתמש בלבד, ולא תהיה לו כל טענה, בקשה או תביעה כנגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או כל גורם אחר מטעמו.

10. הגבלת הגישה לאתר

 10.1  האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל גולש, ללא כל התראה מוקדמת ולפרק זמן בלתי מוגבל.

 10.2  האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להקפיא ו/או לבטל את הרישום של כל משתמש לאתר ו/או לשלול את זכותו להשתמש באתר, וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפרק זמן בלתי מוגבל. בכלל זה, האתר יהיה רשאי לעשות כן, גם אך לא רק, מחמת הפרת תנאי תקנון זה ו/או תרומה בלתי מספקת של העלאת מועמדים לעבודה למאגר שבאתר, כאשר לאתר ו/או לבעלי האתר שמור שיקול הדעת בדבר החזר יתרת דמי המנוי.

 10.3  כל משתמש מצהיר ומאשר בזה כי בכל מקרה כאמור לעיל, ישא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי.

 11. שינוי בתנאים ו/או תקנון

 11.1  אתר Sharing-HR שומר על זכותו בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, להכניס שינויים בתנאים, בהתניות או בהודעות החלים על השימוש באתר.

 11.2  אתר Sharing-HR רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את האמור בתקנון זה – ובכלל זה, לקצר, להאריך, להחליף, לבטל, להוסיף או לגרוע מתנאיו.

 12. אישור התקנון ותנאי השימוש

 12.1      הגישה אל האתר והשימוש בו מעידים כי קראת את הוראות התקנון, כי הסכמת לאמור בתנאי השימוש באתר וכי הסכמת להשתמש באתר בכפיפות לכל הוראות אלה.

 12.2      כל משתמש מצהיר ומאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מתקנון זה ו/או כתוצאה מהשימוש באתר קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה ו/או סוכנות בינך לבין האתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאים האתר ו/או בעלי האתר להסב את זכויותיהם על האתר וכל המידע שיש בו כמפורט בתקנון זה, ו/או להעביר את כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו לאחר, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או דרך אחרת.

 12.3      אין באמור בתקנון זה כדי לפגוע בזכותו של האתר לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע שמועבר לאתר, או נאסף על ידי האתר בהקשר לשימוש באתר. האתר רשאי לפקח על השימוש באתר, לחשוף ולגלות כל אינפורמציה שתתקבל ממך במסגרת שימושך באתר, והוראות תקנון זה יחולו אף כלפיו.

13. קשר לצורך קבלת שירות

 על-מנת לקבל תשובות לשאלות וטיפול בבעיות הקשורות לאתר Sharing-HR יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת : info@sharing-hr.co.il.

 אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.